kytka2.png, 1 kB

 

Všeobecné obchodní podmínky spol.

Racek kurýr s.r.o.

(dále jen "Podmínky")

Výklad základních pojmů


Příkazce - fyzická nebo právnická osoba, které Zasilatel poskytuje 
na základě její objednávky přepravní služby, tj. zejména pro ní zajišťuje
přepravu zásilky nebo zásilek z Místa odeslání do Místa určení.


Zasilatel - RACEK KURÝR spol. s r.o., IČO 28964594, se 
sídlem Petrohradská 3/216, Praha 10.


Odesílatel - fyzická nebo právnická osoba, od níž je zásilka odesílána. 
Odesílatel je osoba, která může, ale nemusí být totožná s Příkazcem, 
Odesílatelem není ve smluvním vztahu se Zasilatelem v případě, že 
jde o osobu odlišnou od Příkazce, v takovém případě je Odesílatel určen 
objednávkou Příkazce.


Místem odeslání - je místo určené Příkazcem, kde je Zasilatel povinen převzít zásilku nebo zásilky,


Místem určení - je místo určené Příkazcem, kam je Zasilatel povinen doručit zásilku nebo zásilky.


Příjemcem - fyzická nebo právnická osoba, které je podle objednávky Příkazce zásilka určena.


Písemná forma - podání učiněné na listině či obdobném hmotném materiálu doručené osobně, poštou, faxem, kurýrem nebo podání učiněné elektronickou poštou (e-mail).

 

Základní ustanovení

 1. Tyto "Podmínky" se vztahují na přepravní služby poskytované Zasilatelem, ledaže pro danou službu byly vydány obchodní podmínky zvláštní. Od těchto "Podmínek" se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě písemné dohody Zasilatele a Příkazce.
 2. Tyto "Podmínky" jsou závazné pro Příkazce od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu se Zasilatelem. Příkazce je ve výlučném smluvním vztahu pouze se Zasilatelem a v žádném případě s jakoukoliv další osobou, kterou Zasilatel sjedná pro přepravu zásilky.

Zásilka

 1. Zásilkou se rozumí předmět určený k přepravě, který má v souladu s těmito "Podmínkami" Zasilatel povinnost dopravit Příjemci.
 2. Zásilka musí být řádně zabalena tak, aby byla chráněna proti ztrátě či poškození, a aby nemohla poškodit jiné zásilky, popřípadě dopravní prostředky, a nezpůsobila újmu na zdraví obslužnému personálu nebo jakýmkoliv třetím osobám.
 3. Zásilku musí být opatřena adresou Odesílatele a Příjemce a také zabezpečena obalem proti jakémukoliv poškození nebo jinému znehodnocení, a to zejména s ohledem na způsob přepravy a povahu zásilky.
 4. Označení zásilky musí být úplné a musí být uvedeno čitelně, v českém jazyce , u zásilek zasílaných do zahraničí v jazyce státu destinace, vždy však latinkou.
 5. Z přepravy jsou vyloučeny tyto zásilky:
  1. jejichž vlastnictví nebo držení je podle vnitrostátních právních předpisů zakázáno,
  2. jejichž přeprava po silnici nebo jakákoliv jiná dispozice s nimi podléhá národním nebo mezinárodním předpisům o nebezpečných látkách nebo podléhá jiným omezujícím předpisům nebo jejichž přeprava po silnici nebo jakákoliv jiná dispozice s nimi může být jinak nebezpečná pro Zasilatele, zejména přeprava nabitých zbraní, nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, jedů, výbušnin, třaskavých a hořlavých látek, radioaktivní látky
  3. vojenské munice a další obdobné předměty,
  4. snadno rozbitné věci a takové předměty, které svými vlastnostmi mohou způsobit újmu na zdraví osob nebo škodu na majetku nebo mohou jinak ohrozit řádnou přepravu, zboží podléhající rychlé zkáze
  5. které nejsou chráněny nebo zabaleny odpovídajícím způsobem zejména s přihlédnutím k hmotnosti předmětu nebo k jeho jinému charakteru, u kterých chybí potřebné podklady a údaje, zejména není uvedena úplná adresa Příjemce,
  6. jejichž celková hmotnost je větší než 1000 kg nebo rozměr přesahuje 200x170x150 cm (délka x šířka x výška), popřípadě plochý předmět o šířce větší 170cm, pro určení hmotnosti nebo rozměru je rozhodující hmotnost, popřípadě rozměr včetně obalu, přičemž hmotnost 1 balíku v zásilce nesmí přesáhnout 50 kg v přepravě po Praze, 30 kg v přepravě tuzemské a sběrné mezinárodní, 70 kg v přepravě letecké mezinárodní.
  7. živé zvíře nebo živá zvířata,
  8. jiné předměty, které jsou pro přepravu zásilek nevhodné (dále jen "předměty, které jsou vyloučeny z přepravy")
  9. platné bankovky i cizí, šeky, směnky a jiné cenné papíry, zboží a dokumenty mimořádné hodnoty, zejména drahé kovy, umělecké předměty a nepojištěné věci vysoké hodnoty
  10. v případě mezinárodních zásilek předměty a zboží, které jsou vyloučeny z přepravy u subdodavatele těchto služeb.
 6. V případě, že předmět uvedený pod bodem 5/9 Příkazce předá Zasilateli k přepravě, neodpovídá Zasilatel za škody na takovéto zásilce.
 7. Z přepravy je vyloučen také předmět, který, ač jinak splňuje podmínky kladené těmito "Podmínkami" na zásilku, má být odeslán z Místa odeslání nebo je Příkazcem adresován na Místo určení, které je nedosažitelné, dosažitelné jen s mimořádným úsilím nebo jinak nevhodné, popřípadě jde o místo, kde Zasilatel neposkytuje své služby.
 8. Zasilatel je oprávněn vyžádat si informace o obsahu zásilky a neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku přepravy zboží, které je možno z přepravy vyloučit a o kterém nebyl dostatečně informován
 9. V případě pochybností o tom, zda jde či nejde o předměty, které jsou vyloučeny z přepravy, je rozhodující názor Zasilatele; Příkazce není oprávněn zaslání zásilky vyžadovat. Zasilatel je oprávněn, není však povinen měřit či vážit zásilku.

Práva a povinnosti Zasilatele

 1. Zasilatel se zavazuje:
  1. v případě, že potvrdí objednávku Příkazce, převzít zásilku v Místě odeslání,
  2. po převzetí zásilky v Místě odeslání zajistit přepravu zásilky Příjemci zásilky na Místo určení,
  3. v případě nemožnosti zásilku doručit je Zasilatel povinen neprodleně informovat Příkazce a dohodnout další postup,
  4. předat proti písemnému potvrzení zásilku Příjemci na Místě určení,
  5. zajišťovat přepravu zásilek řádně, včas, s náležitou odbornou péčí,
  6. podat Příkazci telefonickou informaci o tom, kdy je zásilka doručena Příjemci v případě, kdy o to Příkazce požádá a kdy je tato služba poskytována. Za tuto službu je Příkazce povinen zaplatit podle platného Ceníku služeb
  7. chránit všestranně zájmy Příkazce, pokud jde o ochranu přepravy zásilky proti škodám, jež by mohly vzniknout při přepravě,
  8. poskytnout Příkazci do dvanácti měsíců ode dne doručení zásilky na jeho žádost přepravní list zásilky, z něhož lze určit, kdo a kdy zásilku převzal, kdo byl Odesílatelem zásilky a kdo byl Příjemcem zásilky, popřípadě jiné údaje o zásilce,
  9. zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozví při realizaci přepravy.
 2. Zasilatel může svůj závazek plnit sám nebo za použití služeb jiné osoby (jiného Zasilatele). Odpovídá při tom, jako by přepravu uskutečňoval sám.

Práva a povinnosti Příkazce

 1. Příkazce se zavazuje:
  1. v případě, že chce využít služeb Zasilatele, objednat přepravu zásilky stanoveným způsobem, tj. telefonicky, faxem, e-mailem nebo on-line
  2. opatřit zásilku přesným názvem Příjemce, Místa určení včetně čísla evidenčního a popisného a telefonem, případně kontaktní osobou. U všech zásilek doručovaných mimo Prahu také PSČ.
  3. v objednávce uvádí Příkazce své jméno, adresu a telefon; bylo-li Příkazci uděleno zákaznické číslo stálého Příkazce, stačí uvést pouze toto číslo,
  4. zajistit řádné a bezpečné zabalení zásilky, přiměřené povaze a druhu zásilky . Zasilatel neodpovídá za škody , které vzniknou zanedbáním této povinnosti. U zásilek doručovaných mimo Prahu a mimo ČR se Příkazce řídí Přepravními podmínkami dopravce, jehož služby pro doručení zásilky využije, pokud je využije.
  5. předat Zasilateli nejpozději při předání zásilky zvláštní listiny, je-li jich třeba ke splnění přepravy zásilky,
  6. potvrdit předání a převzetí každé zásilky k přepravě na oficiální k tomu určený přepravní list Zasilatele,
  7. poskytnout Zasilateli správné údaje o obsahu zásilky a její povaze; v případě porušení této povinnosti Příkazce odpovídá za škodu, která mu vznikne na přepravované zásilce, jakož i za škodu, která vznikne Zasilateli porušením této povinnosti,
  8. přijmout zpět nedoručitelnou zásilku.
 2. Příkazce je odpovědný za přípravu zásilky k odeslání tak, aby Zasilatel mohl zásilku na Místě odeslání bez zbytečného odkladu převzít; pokud není zásilka připravena a nebude možné, aby Zasilatel zásilku převzal od Odesílatele do deseti minut od příjezdu na příslušnou adresu, je Příkazce povinen zaplatit náhradu za ztrátu času Zasilatele za dobu přesahující uvedených deset minut podle platného Ceníku služeb Zasilatele, ledaže bude prodlení způsobeno Zasilatelem. Zasilatel má právo v případě naléhavé potřeby odvolat osobu přepravující zásilku jménem Zasilatele a vyslat na Místo odeslání na náklady Příkazce jinou takovouto osobu, ledaže bude prodlení způsobeno Zasilatelem.
 3. Pokud Příkazce není v daném případě totožný s Odesílatelem, je Příkazce povinen zajistit, aby uvedené povinnosti byly dodrženy; v případě porušení některé z povinností uvedených v tomto článku odpovídá Příkazce stejně, jako by zásilku odesílal sám.

Smluvní vztah

 1. Smluvní vztah mezi Příkazcem a Zasilatelem vzniká okamžikem:
  1. kdy Zasilatel potvrdí objednávku Příkazce na doručení jednotlivé zásilky. Potvrdit přijetí zásilky může telefonicky při telefonické objednávce, či el.poštou .
  2. kdy Zasílatel vyplní, potvrdí a doručí Příkazci formulář Potvrzení o registraci. Na základě toho je Příkazci přiděleno Zákaznické číslo, o čemž je zpraven el.poštou a Příkazce může čerpat služby s bezhotovostní platbou
  3. kdy Příkazce se Zasilatelem uzavře Zasilatelskou smlouvu. Na základě toho je Příkazci přiděleno Zákaznické číslo, o čemž je zpraven el.poštou a Příkazce může čerpat služby s bezhotovostní platbou
 2. Objednáním služby podle Ceníku služeb u Zasilatele vyjadřuje Příkazce souhlas s těmito "Podmínkami".
 3. Na základě smluvního vztahu založeného podle bodu 1 a – c vzniká povinnost Zasilatele zajistit přepravu zásilky a povinnost Příkazce za přepravu zásilky zaplatit.

Doručování zásilek

 1. Povinnost Zasilatele zásilku doručit je splněna předáním zásilky Příjemci v Místě určení.
 2. Nebyl-li Příkazcem označený Příjemce osobně zastižen, může být proti písemnému potvrzení vydána zásilka i jiným osobám, které se nacházejí na Místě určení v místnostech Příjemce, stejně tak jako jiným osobám, o nichž lze podle okolností předpokládat, že jsou oprávněny zásilku přijmout (zejména recepční v objektu s více firmami). To neplatí, pokud Příkazce v objednávce písemně vymíní, že zásilka musí být předána výlučně Příjemci; v takovémto případě je nutno zásilku vydat pouze Příjemci a nikomu jinému. Zasilatel není v žádném případě povinen kontrolovat totožnost Příjemce.
 3. Předpokládá-li Příkazce, že Příjemce nemusí být v době doručení zásilky přítomen, může dát v objednávce též svolení k předání zásilky osobě mimo kancelář nebo byt Příjemce (např. sousední firmě, do schránky apod.). Toto svolení musí mít vždy písemnou formu, pokud si Příkazce nevymíní jinak.
 4. V případě, že Příkazce v objednávce uvede, že přepravu dané zásilky zaplatí Příjemce, je Zasilatel oprávněn vydat zásilku Příjemci i tehdy, pokud Příjemce cenu za přepravu zásilky zaplatit odmítne. V takovémto případě je cenu za přepravu dané zásilky povinen zaplatit Příkazce.
 5. V případě, že Příjemce odmítne zásilku v Místě určení převzít nebo je zásilka z jiných důvodů nedoručitelná, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti Příjemce ani žádné jiné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito Obchodními podmínkami zásilku v Místě určení předat (dále jen "nedoručitelná zásilka"), musí o tom Zasilatel neprodleně informovat Příkazce a vyčkat dalších instrukcí. Nebudou-li v přiměřené době, nejpozději však do deseti minut, dány žádné instrukce, nebude-li možno tyto instrukce splnit, popřípadě nebude-li možno kontaktovat Příkazce, je Zasilatel povinen zásilku doručit zpět Příkazci. V případě, že Příkazce dá o nedoručitelné zásilce Zasilateli další instrukce, je Příkazce povinen Zasilateli zaplatit i cenu za plnění těchto dalších instrukcí. Povinnost Zasilatele zásilku doručit je splněna v případě nedoručitelné zásilky jejím vrácením Příkazci. V tomto případě náleží Zasilateli rovněž cena za zpáteční přepravu.
 6. Dokud Zasilatel zásilku nevydá Příjemci, je Příkazce oprávněn požadovat, pokud to je technicky možné, aby přeprava zásilky byla přerušena a zásilka mu byla vrácena, anebo aby s ní bylo naloženo jinak v souladu s účelem přepravy. V takovém případě musí Zasilatel uhradit náklady s tím spojené a cenu ve shodě s Ceníkem Zasilatele.
 7. Nemůže-li být nedoručitelná zásilka Příkazci vydána, je Zasilatel oprávněn vzít zásilku do úschovy. Hrozí-li bezprostředně škoda na zásilce nebo hrozí-li vzhledem k nemožnosti dalšího uchovávání zásilky škoda Zasilateli, a není-li zároveň v obou případech možno si vyžádat pokyny Příkazce, nedává-li Příkazce žádné pokyny nebo jsou-li jeho pokyny zjevně neuskutečnitelné či uskutečnitelné jen s náklady zřejmě nepřiměřenými povaze a hodnotě zásilky, popřípadě nevyzvedne-li si Příkazce zásilku od Zasilatele nebo neumožní-li její doručení do deseti dnů ode dne, kdy měla být zásilka doručena, je Zasilatel oprávněn zásilku vhodným způsobem prodat. Hrozí-li nebezpečí z prodlení a není-li zároveň dána možnost přiměřeného prodeje nebo by náklady s prodejem byly zřejmě nepřiměřené povaze zásilky, a to zejména převyšují-li náklady na prodej předpokládaný výtěžek prodeje, je Zasilatel oprávněn zásilku zničit. Náklady vzniklé úschovou, prodejem, popřípadě zničením zásilky nese Příkazce.

Lhůta pro doručení zásilky

 1. Lhůta doručení zásilky závisí na druhu služby Zákazníkem zvoleném.
 2. Přepravní lhůta končí okamžikem předání zásilky Příjemci ev. neúspěšného pokusu o předání zásilky.
 3. Při objednání konkrétní zásilky může Zasilatel informovat Příkazce o předpokládaném čase, v němž bude zásilka doručena. Požaduje-li příkazce službu Letecká zásilka, Zasilatel podle konkrétních podmínek sjednaný čas potvrdí nebo má právo jej odmítnout.
 4. Zasilatel poskytuje své služby NON-STOP.

Mezinárodní zásilky

 1. Tyto služby tam, kde se rozcházejí s těmito "Podmínkami" nebo kde nejsou plně řešeny těmito "Podmínkami", podléhají plně obchodním, přepravním či zasilatelským podmínkám jednotlivých dopravců, jejichž služby Zasilatel pro doručení zásilky Příkazce použil.

Pravidelná přeprava zásilek

 1. Dohodne-li si Příkazce s Zasilatelem pravidelnou přepravu zásilek, je Zasilatel povinen zajistit, aby se pravidelně na místo určené Příkazcem jako Místo odeslání v Příkazcem požadovanou hodinu dostavovala osoba přepravující zásilky jménem Zasilatele, která bude připravena převzít Příkazcovy zásilky.
 2. Je-li dohodnuta pravidelná přeprava, je Příkazce povinen zaplatit sjednanou cenu za tuto službu i tehdy, pokud žádné zásilky v Místě odeslání připraveny nebudou. Toto neplatí, pokud Příkazce včas zruší konkrétní plánované převzetí zásilky. Zda konkrétní přepravu Příkazce odhlásil včas má právo rozhodnout Zasilatel.

Inkasní služby

 1. Zasilatel zajišťuje na žádost Příkazce inkasní služby spojené s přepravou zásilky. O požadavku inkasa je povinen Příkazce informovat Zasilatele nejpozději při objednávce přepravy zásilky.
 2. Inkasní služby nejsou poskytovány u všech služeb, Zasilatelem nabízených. O konkrétních případech informuje Příkazce Zasilatel.
 3. Inkasované peníze lze poskytovat Příkazci podle jeho požadavku buď bezhotovostním převodem na jeho účet , poštovní poukázkou nebo v hotovosti. Za službu inkasování hotovosti je Příkazce povinen zaplatit Zasilateli úplatu podle platného ceníku.
 4. Zasilatel neposkytuje inkasované služby v případě, pokud výše inkasované částky má být větší než 50.000,- Kč, pokud se s Příkazcem nedomluví jinak.
 5. V případě doručení zásilky není Zasilatel povinen čekat na inkaso déle než deset minut. Bude-li tato doba překročena nebo odmítne-li Příjemce inkaso zaplatit, musí o tom Zasilatel neprodleně informovat Příkazce a vyčkat dalších instrukcí. Nebudou-li v přiměřené době, nejpozději však do deseti minut, dány žádné instrukce, nebude-li možno tyto instrukce splnit, popřípadě nebude-li možno kontaktovat Příkazce, hledí se na zásilku jako na nedoručitelnou a Zasilatel je povinen zásilku doručit zpět Příkazci.

Cena za přepravu zásilky

 1. Cena za přepravu zásilky je smluvní.
 2. Pro cenu zásilky je závazný ten Ceník služeb, který Zasilatel zveřejnil ke dni přepravy zásilky na veřejně přístupném informačním systému (internet), pokud není s Příkazcem písemně domluven jinak.
 3. Příkazce je povinen seznámit se s aktuálním Ceníkem služeb Zasilatele, nebo si jej u Zasilatele vyžádat.
 4. Cena za přepravu se platí hotově nebo bezhotovostním převodem na základě vystavené faktury-daňového dokladu.
 5. Faktura je vystavována s 10-ti denním termínem splatnosti, pokud není domluveno jinak, se všemi náležitostmi daňového dokladu. Její součástí je výpis všech zásilek uskutečněných v daném období a zahrnutých do faktury s uvedením data, místa vyzvednutí a doručení zásilky, jména kontaktní osoby, ceny, kódu zásilky (pokud je při objednávce Příkazcem uveden) a okolnostmi odrážejícími se v ceně zásilky. Fakturace probíhá 1x měsíčně.
 6. Faktura je standardně zasílána e-mailem na elektronickou adresu , kterou Příkazce uvede v Objednávce nebo v další el. Komunikaci . Faktura je posílána ve formátu pdf.
 7. Příkazci, který odmítne přijímání faktur v el. Podobě zasilatel účtuje jako částečnou kompenzaci výdajů s vystavováním a zasíláním faktur v papírové podobě ke každé faktuře Kč 50,- + DPH v položce "za zúčtování".
 8. V případě prodlení s úhradou ceny je Zasilatel oprávněn účtovat Příkazci smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že prodlení s úhradou ceny nebo její části překročí 100 dní, je kromě úroku z prodlení Příkazce povinen stý prvý den prodlení uhradit Zasilateli také smluvní pokutu ve výši 25% z dlužné částky. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.
 9. Pro zajištění svých nároků má Zasilatel zástavní právo k zásilce Příkazce.
 10. V případě prodlení s provedením bezhotovostní platby není Zasilatel povinen plnit nadále své povinnosti vůči Příkazci, vyplývající ze smluvního vztahu a je oprávněn poskytovat další služby Příkazci výhradně proti platbě v hotovosti. Toto rozhodnutí nemusí být oznámeno Příkazci písemnou formou.
 11. Pokud nemůže Zasilatel dokončit přepravu pro skutečnosti, za které neodpovídá, má nárok na poměrnou část ceny odpovídající uskutečněné přepravě dle Ceníku služeb Zasilatel. Skutečnost, za kterou Zasilatel neodpovídá, je nemožnost doručit zásilku z důvodu vzniklého na straně Příkazce.

Odpovědnost Zasilatele za škody

 1. Zasilatel odpovídá za škodu na převzaté zásilce, která vznikla při obstarávání přepravy Zasilatelem až do jejího vydání Příjemci, popřípadě do vrácení zásilky Příkazci. Zasilatel je povinen oznámit Příkazci vznik škody na zásilce neprodleně poté, co se o škodě dověděl. Odpovědnosti za škodu se zprostí, prokáže-li, že škodu nebylo možno odvrátit ani při vynaložení odborné péče.
 2. Zasilatel neodpovídá za škody na zásilce (tj. škody vzniklé úplnou nebo částečnou ztrátou zásilky, jejím poškozením nebo poškozením obalu) nebo za škody vzniklé pozdním či vadným doručením zásilky, pokud takováto škoda byla způsobena
  • v důsledku porušení povinností Příkazce, popřípadě třetí osoby, od níž Zasilatel přejímal zásilku v Místě odeslání nebo v důsledku porušení či nenaplnění povinností vlastníka zásilky anebo Příjemce zásilky, vyplývajících z celních a jiných zákonů země odeslání nebo destinace
  • vadou nebo přirozenou povahou obsahu zásilky včetně obvyklého úbytku,
  • vadným nebo nedostatečným obalem, na který Zasilatel upozornil při převzetí zásilky k přepravě; neupozornil-li Zasilatel na vadnost obalu, neodpovídá Zasilatel za škodu na zásilce vzniklou v důsledku této vadnosti jen tehdy, jestliže vadnost nebyla při převzetí zásilky poznatelná,
  • mimořádnými událostmi, jako je válka, stávka (vyjma stávky zaměstnanců Zasilatele nebo zaměstnanců osoby, která na základě právního vztahu se Zasilatelem zajišťuje přepravu zásilky), záplavy a jiné přírodní kalamity, násilné události rozsáhlého charakteru přesahující rámec obecné trestné činnosti, popřípadě jiné obdobně závažné skutečnosti.
 3. Při škodě na zásilce vzniklé je Zasilatel povinen vynaložit odbornou péči, aby škoda byla co nejmenší.
 4. Zasilatel neodpovídá za škody způsobené pozdním doručením zásilky do zahraničí, pokud se nejedná o garantované služby.
 5. Neprokáže-li Příkazce něco jiného, považuje se za škodu nebo poškození za ztrátu listinného dokumentu nebo nosiče dat v informační technice částka ceny takového prázdného listinného dokumentu nebo prázdného nosiče data. Tímto ustanovením nejsou dotčena pravidla uvedená v předchozím odstavci.
 6. Neprokáže-li Příkazce něco jiného, považují se za škodu za ztrátu jiné zásilky než je zásilka uvedená v předchozím odstavci, náklady na výměnu takové věci, popřípadě hodnota věci prokázaná platným účetním dokladem (fakturou). Při poškození nebo znehodnocení takovéto zásilky je Zasilatel povinen nahradit rozdíl mezi hodnotou, kterou měla zásilka v době převzetí Zasilatelem, a hodnotou, kterou má zásilka poškozená nebo znehodnocená.
 7. Zásilky doručované v rámci ČR jsou od okamžiku převzetí Zasilatelem do okamžiku předání Příjemci automaticky pojištěny na částky uvedené níže v odstavci č.8 (pokud nespadají do zásilek z přepravy vyloučených). V případě pojistné události je Příkazce povinen hodnotu zásilky platně prokázat. Zásilky, jejichž hodnota přesahuje tuto hodnotu, lze připojistit.
 8. Zásilky jsou pojištěny v závislosti na zvoleném způsobu doručení :
  • Přeprava po ČR "do druhého dne" v ceně pojištění do 10 000,- (lze připojistit)
  • Mezinárodní sběrná služba silniční – v ceně doručení je pojištění do               Kč 10 000,- (lze připojistit)
  • Přímý expresní kurýr po ČR – v ceně doručení je pojištění do Kč 10 000,- (lze připojistit)
  • Expresní přeprava po Praze – v ceně doručení je pojištění do Kč 10 000,- (lze připojistit)
  • Mezinárodní letecká přeprava  - zásilky jsou pojištěny dle požadavku Příkazce.
 9. Zasilatel odpovídá v každém případě za škodu skutečnou a nenese odpovědnost za ušlý zisk a následné škody z chybného doručení zásilky.

Garantované služby

 1. Zasilatel poskytuje služby s garantovaným časem doručení.
 2. U těchto služeb ručí za včasné doručení zásilky a za škody vzniklé pozdním doručením zásilky.
 3. Lhůty pro včasné doručení zásilky jsou zveřejněny v nabídce na veřejně přístupném informačním systému (Internet) nebo jsou potvrzeny Zasilatelem.
 4. Služby s garantovaným časem doručení jsou:
  1. Urgentní zásilky po Praze,
  2. Mezinárodní letecké zásilky , u nichž je garance současně s cenou uváděna
  3. jiné vysloveně dohodnuté zásilky s garantovaným časem
 5. Náhrada za vzniklou škodu za pozdní doručení zásilky je smluvně stanovena jako:
 • částka odpovídající ceně přepravy takovéto zásilky (viz 4/1)
 • 50% ceny přepravy zásilky (viz 4/2)

Podmínky pro včasné doručení garantované zásilky jsou:

 • správně vyplněná přepravní dokumentace
 • správně uvedené kontaktní údaje příjemce
 • řádně , včas a přesně vyplněna a dodána i další dokumentace vyžadovaná v zemi původu, v zemi určení nebo v zemi tranzitní
 • včasné objednání i předání zásilky
 • správné balení odpovídající obsahu zásilky
 • další podmínky uvedené v jiných článcích těchto "Podmínek"

Podmínkou pro vrácení peněz nebo neúčtování garantované zásilky je včasná a kompletní reklamace.

Reklamace

 1. Reklamaci odpovědnosti za škodu na zásilce nebo za škody vzniklé pozdním nebo vadným doručením nebo opožděným pokusem o doručení zásilky je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti dnů ode dne doručení zásilky Příjemci nebo vrácení zásilky Příkazci. Jde-li o odpovědnost za škodu na zásilce v důsledku ztráty zásilky nebo jejího poškození, je nutno reklamaci uplatnit nejpozději v den, kdy měla být zásilka doručena.
 2. Reklamace ve smyslu předchozího odstavce musí být písemná, musí obsahovat přesné vyčíslení požadované škody ve shodě s těmito "Podmínkami" (ledaže přesná výše škody není zatím Příkazci známa, což musí být v písemné reklamaci výslovně uvedeno) , musí být doručena Zasilateli ve lhůtě podle předchozího odstavce, musí obsahovat jméno a adresu příjemce, datum odeslání. Pro mezinárodní zásilky navíc hmotnost zásilky.
 3. Neuplatní-li Příkazce své nároky v době a způsobem podle tohoto článku, platí, že zásilka byla doručena včas a řádně.

Odpovědnost Příkazce za škody

Příkazce odpovídá Zasilateli za všechny újmy, které Zasilateli nebo jiné osobě vzniknou tím, že Příkazce nesplnil některou ze svých povinností včetně toho, že předal Zasilateli předmět, který podle těchto "Podmínek" je vyloučen z přepravy.

Závěrečná ujednání

 1. Zasilatel je povinen uchovat v tajnosti před nepovolanými osobami všechny informace týkající se druhu zásilek, jejich počtu či místě určení.
 2. Veškeré právní vztahy vznikající mezi Zasilatelem a Příkazcem se řídí českým právním řádem. Ve věcech neupravených smlouvou nebo těmito "Podmínkami" se uplatní příslušná ustanovení obchodního zákoníku.
 3. Pro veškeré spory mezi Zasilatelem a Příkazcem vznikající přímo nebo nepřímo ze služeb poskytovaných Zasilatel je místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo Zasilatele.
 4. Tyto "Podmínky" mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem Zasilatele, ledaže je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která ve smyslu příslušných právních předpisů je jménem Zasilatele oprávněna jednat.
 5. Tyto "Podmínky" se uplatní pouze tehdy, nestanoví-li písemná smlouva nic jiného.
 6. Tyto "Podmínky" jsou uveřejněny na veřejně přístupném informačním systému s (Internet), a to na adrese www.racek-kuryr.cz . V případě rozporu mezi písemným vyhotovením "Podmínek" a jejich verzí zveřejněnou na veřejně přístupném informačním systému (Internet) má přednost verze zveřejněná na veřejně přístupném informačním systému (Internet), která je jedinou autentickou verzí "Podmínek"
 7. Zasilatel je povinen zveřejňovat na veřejně přístupném informačním systému (Internet) změny těchto "Podmínek" tak, aby mezi zveřejněním této změny a účinností této změny byla doba alespoň 3 dny.V době mezi zveřejněním změny a její účinností platí tyto "Podmínky" ve stávajícím znění. Současně je Zasilatel povinen Příkazce, má-li s ním smluvní vztah, o změně vhodným způsobem informovat, zejména dopisem, e-mailem nebo informací uvedenou na daňovém dokladu.
Cookies
Copyright © 2024 RACEK KURÝR s.r.o. All Rights Reserved